Alates 1. veebruarist 2018 a. Kehtivad Aegviidu alevis purgitavale reoveele järgmised vastuvõtutingimused ja hind:

 • Purgitava reovee vastuvõtukoht on Aegviidu alevik, Aegviidu reoveepuhasti, Jaama tn 13b.
 • Purgitakse ainult Aegviidu alevi reovee kohtkäitlusrajatistes tekkinud reovett.
 • Purgimise teenust osutav ettevõtja (purgija) peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu OÜ Velko AV-ga, kelle hallatavasse reoveepuhastisse reovesi purgitakse. Mittelepingulistelt purgijatelt reovett vastu ei võeta.
 • Ettevõtja on kohustatud väljastama purgimise teenust ostvale kliendile iga kord dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.
 • Purgida on võimalik tööpäevadel kella 8:00-16:00. Eelnevalt ühendust võtta Aegviidu reoveepuhasti operaatori Lembit Ratas`ega, telefon nr 55647244.
 • Purgimisauto mahalaadimisvoolik peab olema varustatud vastava otsiku-kiirliitmikuga. Purgitav reovesi peab auto paagist väljuma isevoolselt. Vooliku tühjaks puhumine ei ole lubatud, kuna see muudab purgitava reovee lugeja töökõlbmatuks. Purgitud reovee arvestus toimub induktsioonhulgamõõturi abil.
 • Arvestades Aegviidu reoveepuhasti jõudlust, ei saa purgitava reovee kogus olla rohkem kui 20 m3/ööpäevas
 • Purgijale, ettevõtjale, saadetakse uue kalendrikuu alguses koos arvega andmed eelneva kalendrikuu jooksul purgitud reovee koguse kohta.
 • Nõuded purgitavale reoveele:
 • Purgida võib olmereovett. Maksimaalne kuivaine sisaldus reovees 6%.
 • Purgitavas reovees ei tohi olla suurema kui 80 mm läbimõõduga võõriseid.
 • Keelatud on purgida kõrge rasvasisaldusega reovett.
 • Aegviidu alevi, Jaama tn 13b, reoveepuhasti purgitava reovee hinnaks koos käibemaksuga on 2,2979 €/m3