1. SISSEJUHATUS

1.1. OÜ Velko AV pakub  kaugkütte, vee-kanalisatsiooni ja elamuhalduse teenuseid Anija valla territooriumil. Selle äritegevuse raames võib OÜ Velko AV koguda, talletada või muul moel töödelda isikuandmeid.

1.2. OÜ Velko AV käsitleb Teie andmeid vastavalt andmekaitsealastele regulatsioonidele. Käesolev teabeleht sisaldab üldist informatsiooni selle kohta, kuidas OÜ Velko AV töötleb oma põhitegevuse raames isikuandmeid.

  1. ÜLDISED ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED

2.1 OÜ Velko AV väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline)

2.2. OÜ Velko AV tagab oma äritegevuse raames järgmiste põhimõtete rakendamise:

– isikuandmete töötlemine toimub seaduslikult, õiglaselt ning läbipaistval moel;

– isikuandmete töötlemine toimub spetsiifiliselt tulenevalt äritegevuse protsessist, kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude seadusest tulenevate põhimõtetega;

– isikuandmete töötlemisel töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja seotud andmete töötlemise eesmärgiga;

– isikuandmeid hoiame tuvastatava andmesubjekti osas ettenähtud andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseni. Isikuandmete töötlemisel lähtume andmete säilitamise limiteerituse põhimõttest;

– isikuandmete töötlemisel on tagatud isikuandmete turvalisus. Isikuandmed on kaitstud kadumise, hävimise või muu kahjustumise vastu, samuti nende lubamatu või ebaseadusliku töötlemise vastu.

2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtume spetsiifilise eesmärgi ja legitiimsuse põhimõttest, mis on kirjeldatud punktides 4 ja 5

  1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

3.1. OÜ Velko AV töötleb äritegevuse raames järgmisi isikuandmeid:

– lepingu sõlmimiseks ja/või arveldamiseks vajalikud andmed (nt isiku nimi, isikukood, aadress, e-post, telefoninumber või muud kontaktandmed);

3.2. Kui Te kandideerite tööle OÜ Velko AV-sse, võime Teie käest küsida järgmisi andmeid:

– Teie ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid;

– CV, kaaskirja ja soovitajaid;

– sünnikuupäeva ja/või personaalset isikukoodi;

– Teie elukoha aadressi;

– Teie haridust;

– Teie keeleoskust

– Teie isikut tõendava dokumendi andmeid;

– Teie karistusandmeid karistusregistrist.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

4.1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine eelnevalt mainitud isikuandmete kategooriate osas on OÜ Velko AV jaoks vajalik seaduslike äriprotsesside tegutsemise raames. Eraldi välja tuues, töötleme isikuandmeid järgnevatest eesmärkidest tulenevalt:

– soojuse, vee-kanali ja elamuhalduse teenuste müük;

– klientide haldamisega seoses, näiteks kliendi päringutele ja küsimustele vastamine

– personali haldamine tulenevalt seadusest;

— riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalikke ülesandeid täitvate isikute nõuete täitmine;

– raamatupidamislikud eesmärgid;

– inkassoteenustega seoses.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKUD ALUSED

5.1. OÜ Velko AV töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning järgnevalt kirjeldatud alustel:

5.1.1. andmesubjekti nõusolek – Teie isikuandmeid võib OÜ Velko AV töödelda Teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul peab olema tagatud, et nõusolek on antud vaba tahte alusel, on spetsiifiline tulenevalt töötlemise eesmärgist ning on selgelt ja üheselt mõistetav;

5.1.2. lepingust tulenev töötlemine – Teie isikuandmeid töötleme juhtudel, kui on vajalik tagada Teie ja OÜ Velko AV vahel sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine, või juhul, kui on vajalik Teie päringu või tellimuse alusel sõlmida leping;

5.1.3. seaduslikel alustel- Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik ja tuleneda sellest, et OÜ Velko AV saaks täita seadusest tulenevaid kohustusi;

5.1.4. õigustatud huvide korral- Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik, kui see baseerub õigustatud huvidel, kuid samas need huvid ei tohi üles kaaluda andmesubjekti fundamentaalseid õigusi ega minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

  1. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

6.1. OÜ Velko AV võib avaldada Teie isikuandmeid punktis 4 kirjeldatud juhtudel

6.2. Kindlatel ja seadusest tulenevatel tingimustel võib OÜ Velko AV avaldada isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikke ülesandeid täitvatele isikutele.

6.3. OÜ Velko AV avaldab isikuandmeid selleks volitatud osapooltele ainult juhul, kui need osapooled suudavad tagada isikuandmete ning andmesubjektide õiguste kaitse.

  1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Andmete säilitamisel lähtub OÜ Velko AV isikuandmete säilitamise limiteerituse põhimõttest. Selle põhimõtte kohaselt ei säilita OÜ Velko AV isikuandmeid kauem, kui on vajalik täita lepingust tulenevaid kohustusi või muid eelnevalt mainitud eesmärke, mis on kirjeldatud punktis 4.

7.2. OÜ Velko AV-l võib olla kohustus säilitada isikuandmeid iskuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel või muu seaduses sätestatud aja jooksul.

7.3. OÜ Velko AV teostab regulaarselt järelevalvet enda kasutuses olevate isikuandmete üle eesmärgiga tagada nende andmete kustutamine või anonümiseerimine, mille töötlemiseks puuduvad alused.

  1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

10.1. Õigus taotleda infot: andmesubjekt võib pärida OÜ Velko AV poolt töödeldavate tema kohta käivate isikuandmete kohta.

10.2. Õigus andmete parandamisele: andmesubjektil on õigus nõuda tema kohta käivate isikuandmete parandamist, teavitades sellest kirjalikult isikuandmete töötlejat. Teavitus peab olema arusaadav ning täpsustama, millised andmed kuuluvad parandamisele.

10.3. Õigus olla unustatud: andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete kustutamist järgnevatel juhtudel:

– kui isikuandmete töötlemine baseerub andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on otsustanud nõusoleku tagasi võtta;

– kui isikuandmed ei ole enam vajalikud tulenevalt nende algsest töötlemise eesmärgist;

– kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed on kogutud ebaseaduslikult

– kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed tuleb kustutada seadustest tulenevatel alustel.

10.4. Õigus esitada vaideid: andmesubjektil on õigus igal ajal esitada vaideid tema isikuandmete (või osaliste isikuandmete) töötlemise osas, kui neid kasutatakse profileerimisel või otseturunduslikel eesmärkidel. Andmesubjektil on õigus esitada vaideid tema kohta käivate isikuandmete töötlemise suhtes, kui töötlemine lähtub OÜ Velko AV õigustatud huvidest. Sellel viimati mainitud juhul lõpetab OÜ Velko AV andmesubjekti isikuandmete töötlemise, v.a juhtudel, kui OÜ Velko AV töötleb isikuandmeid seaduse alusel või kui selline töötlemine on vajalik selleks, et täita mingeid seadusest tulenevaid kohustusi.

10.5. Õigus piirata andmete töötlemist: andmesubjekt võib igal ajal taotleda tema kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist järgnevatel puhkudel:

– kui isikuandmed võivad olla ebakorrektsed;

– kui töötlemine võib olla ebaseaduslik;

– kui OÜ Velko AV ei vaja andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid töötlemise algse eesmärgi äralangemise tõttu; või kui on kontrollimisel asjaolu, kas OÜ Velko AV õigustatud huvid isikuandmete töötlemisel kaaluvad üle andmesubjekti vastuväites toodud põhjendused.

10.5.1. Õigus võtta tagasi nõusolek: kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on isikul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta.

10.6. Taotlusele vastame ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist ja registreerimist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka.

10.7. OÜ Velko AV-le saadetavad taotlused peavad olema allkirjastatud taotleja poolt.

10.8. Juhul, kui andmesubjekt soovib esitada tema kohta käivate isikuandmete töötlemise võimaliku rikkumise tõttu kaebust riiklikule järelevalveasutusele, palume pöörduda kohaliku Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee);

  1. TURVALISUSE TAGAMINE

11.1. OÜ Velko AV peab väga oluliseks isikuandmete turvalisuse tagamist. Selleks on rakendatud administratiivsed, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed tagamaks isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete kaitseks rakendatud meetmed peavad tagama andmetele kaitse loata ligipääsemise, kadumise, väärkasutamise, sattumise kolmandatele osapooltele, muutmise või hävimise eest.