Enampakkumise korraldamine

Osaühing Velko AV korraldab läbirääkimistega enampakkumise Kehra linnas Kalda tn 4 kinnistu, katastritunnusega 14101:001:0542 kasutusse andmiseks. Kalda tn 4 kinnistu  suurus on 769 m2, maa sihtotstarbega 100% tootmismaa. Kinnistul asuva hoone ehitisealune pind on 133 m2, maapealsete korruste arv 1, suletud netopind 93,1 m3, maht 387 m3. Hoone kasutusotstarbeks on märgitud puidutöökoda, peamine kasutamise otstarve on 12719 – Muu põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone. Hoone ehitusaasta jääb 20. sajandi algusesse. Hoone madalvundament, seinad ja kandekonstruktsioonide materjal on looduslik kivi, vahelagede kandev materjal on puit, katusekatte materjal on eterniit. Kinnistul on olemas elektriliitumine (63A), vee- ja kanalisatsiooniliitumine ning keskküttetorustiku otsad (liitumine).

Kalda tn 4 kinnistu antakse kasutusse avaliku läbirääkimistega enampakkumine korras alljärgnevatel tingimustel:

1)        kinnistu antakse kasutusse asjaõiguslepinguga 5 aastaks võimalusega pikendada kasutusaega 1,5 aasta võrra ja võimalusega omandada tingimuste täitmisel kinnistu ostueesõigusega;

2)        hoone renoveeritakse toitlustamisvõimalusega multifunktsionaalseks teenindushooneks;

3)        säilitada ja renoveerida tuleb hoone kõik maakivimüürid, välisilme ja maht;

4)        välja tuleb ehitada II korruse katusealune;

5)        enne asjaõiguslepingu sõlmimist tuleb tasuda tagatis 8500 eurot, mis moodustab 50% kinnistu hinnatud väärtusest  (Lahe Kinnisvara Hindamine OÜ eksperthinnangu nr 1307-21 alusel on hoone turuväärtus 17000 €);

6)        hoone kasutusvaldus lõpeb kas kasutusloa saamise või tähtaja saabumisega. Kasutusloa saamisel hoonele on hoone kasutajal õigus omandada kinnistu ostueesõigusega tasudes ülejäänud 50% enne kasutusvaldusesse andmist toimunud kinnistu hindamise väärtusest.

Pakkumine tuleb esitada  kirjalikult suletud ümbrikus pealkirjaga „Kalda tn 4 enampakkumine“ osaühingu VELKO AV aadressile F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn 74306, Anija vald, Harjumaa hiljemalt 6. detsembriks 2021 kella 16.00ks või saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus e-postiga aadressile velko@velko.ee, lisades märksõna teemareale „Kalda tn 4 enampakkumine“.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada oma pakkumus, mis peab sisaldama:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, isikukood või juriidilise isiku puhul registrikood;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingimustel;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • pakkuja esitab oma visiooni hoone renoveerimisest ja funktsionaalsusest;
  • kinnitust, et enampakkumisel osalev pakkuja on kasutusse antava kinnistu põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuva hoone seisukorrast, suurusest ja piiridest, kitsendustest, asjaõigustest ning juurdepääsuõigustest ja ei oma seoses kinnistul asuva hoone seisukorraga mingeid pretensioone kasutusse andjale ja ta on nõus võtma kinnistu oma kasutusse seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Nõuetele mittevastavaks loetakse ja enampakkumises ei osale pakkumised:

  • mis ei ole esitatud tähtaegselt;
  • mis ei vasta õigusaktides või enampakkumise teates esitatud nõuetele;
  • mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud;
  • kui pakkumuse esitaja osas ilmnevad asjaõiguslepingu sõlmimist välistavad asjaolud (nt pakkujal on maksuvõlad, pakkuja suhtes on algatatud sundlikvideerimine jmt).

Osaühing VELKO AV nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul pakkumiste esitamise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumises osalejale.

Enampakkumise võitjaks saab, kelle visiooni järgi taastatakse hoone algne stiil. Taastatud hoone peab pakkuma tulevikus väljanägemiselt nii silmailu, kui ka kaasaegset funktsionaalsust toitlustuskohale. Lisatingimuseks on, et võitja ehitab välja tänapäevaste normide järgi kommunikatsioonid (elekter, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon) toitlustuskoha vajadustele.

Enampakkumise võitja kohustub sõlmima notariaalse asjaõiguslepingu 30 (kolmekümne) päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

Tagatis tuleb tasuda enne notariaalse lepingu sõlmimist OÜ-le Velko AV. Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv tasutakse osapoolte poolt võrdsetes osades.

Kui ostja ei sõlmi määratud tähtajaks lepingut või ei tasu lepingu täitmise tagatist, võib enampakkumise korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule.

Kinnistuga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel.

Lisainfo Erik Jüriöö, telefon 504 8520, e-post: erik.jurioo@velko.ee.